Namestnikov Evgeny

Nashville Predators acquire Date New York Rangers acquire
Evgeny Namestnikov
February 2, 2000
Jason Dawe